Group College Students in a Discussion

Multilingual COVID-19 Resources

Video, webpages, handouts, and other resources in multiple languages providing more information about COVID-19.

Español (Spanish)

Spanish Resources

Centers for Disease Control (CDC)

COVID-19 en Español - Centers for Disease Control - Informational Videos

Minnesota Department of Health

Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19)

La enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria en humanos causada por un nuevo virus. Puede transmitirse de persona a persona.

Hennepin County Services and Information

Materiales de COVID-19, Líneas telefónicas, Sitios web, Videos, Televisión, Materiales impresos, Redes sociales 

Soomaali (Somali)

Somali Resources

Minnesota Department of Health

Koronafayraska Cusub ee 2019

Koronafayraska Cusub ee 2019 (COVID-19) waa cudur neef-mareen oo ku dhaca dadka oo uu sababo fayras cusub. Wuxuuna ku faafi karaa qof ka qof. 

Hennepin County Services & Information

COVID-19 macluumaadka, Khadadka talefoonka, Shabakadaha, Fiidiyow, Telefishinka, Waxyaabaha la daabacayo, Warbaahinta Bulshada 

Hmoob (Hmong)

Hmong Resources

Minnesota Department of Health

2019 Novel Coronavirus: Qhov 2019 novel coronavirus (COVID-19) yog ib yam kab mob vais lav tshiab uas yog ua kab mob rau feem txoj kev ua pa. Nws kis ib tus rau ib tus los yeej tau.

Hennepin County Services & Information 

Cov ntaub ntawv txog tus kabmob COVID-19, Xovtooj, Nyob rau saum huab cua, Cov duab yeeb yajkiab, Saib TV,

Ntau ntawv luam tawm, Kev sibcuag saum huab cua.

Sign Language (ASL)

American Sign Language

American Sign Language (ASL) Videos for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Response - Minnesota Department of Health 

Ramadan and COVID-19

Information about how to stay safe while also enjoying this year's Ramadan holiday from Imam Abu Turab

A message about Ramadan and COVID-19 from Dr. Hoda Hassan, Medicine Clinic